ประเมิน GEOPARK ระดับประเทศเตรียมพร้อมประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูล (satun-geopark.com)

วันที่ 29 ก.ค. 63 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานประชุมการประเมินซ้ำในการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ของอุทยานธรณีโลกสตูล โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินภาคสนาม ในการประเมินซ้ำของอุทยานธรณีโลกสตูล จากคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา และจัดตั้งอุทยานธรณี ดังนี้ นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ นายธิติ ตุลยาทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญภูมิภาค คณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP) นายกฤษณ์ วันอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมฯ กันอย่างพร้อมเพรียง ณ See Sea Resort อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า การตรวจการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูลครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการประเมินซ้ำระดับประเทศ ทางจังหวัดมีความตั้งใจและเห็นถึงความมุ่งมั่นของประชาชนในพื้นที่ ในการที่จะอนุรักษ์ คุ้มครอง หวงแหน สืบสาน ต่อยอด อยู่อาศัยเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่อย่างยั่งยืน และสนับสนุนการคิดการบริหารจัดการอุทยานธรณีของ UNESCO มาเป็นแนวทาง การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และเชื่อว่าแนวทางปฏิบัตินี้จะช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชน สังคมดีขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้รับ การดูแลรักษาไว้ให้ลูกหลานสืบไป

ด้าน นางสาวิตรี สุวรรณสถิต คณะกรรมการฯ กล่าวว่า สำหรับในระบบอุทยานธรณีโลก ปัจจุบันมี 161 อุทยานทั่วโลก ซึ่งจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในนั้น โดยการตรวจประเมินจะต้องมีการประเมินซ้ำทุก ๆ 4 ปี เพราะการที่จะเข้าไปอยู่ในระดับโลก จะต้องมีเกณฑ์ในการตรวจ ซึ่งการประเมินซ้ำของ UNESCO ในครั้งนี้ ทางอุทยานธรณีสตูล จะต้องเตรียมรายงานในการเสนอแนะกับทาง UNESCO ต่อไป

วันที่ 30 ก.ค. 63  คณะกรรมการผู้ประเมินภาคสนาม ในการประเมินซ้ำของอุทยานธรณีโลกสตูล จากคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา และจัดตั้งอุทยานธรณี เดินทางไปยัง อบต นาทอน ฟังบรรยายการจัดการโฮมสเตย์นาทอนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง โดยมีนางอรุณี เกาะกลาง ประธานกลุ่มแม่บ้านฯ ให้การต้อนรับ โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง เป็นกลุ่มเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (Satun Geopark) ของอําเภอทุ่งหว้า เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องการจักสานต้นคลุ้ม ซึ่งต้นคลุ้มอยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีโลก (Satun Geopark) มาอย่างยาวนาน และกิจกรรมจักสานต้นคลุ้มเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่มอีกด้วย

ช่วงบ่ายเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูลและกลุ่มวิสหกิจสวนควนข้องและพริกไทยดำทุ่งหว้าและมีทีมการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ในอุทยานธรณีโลกสตูลเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน ดำเนินการในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ในพื้นที่ท่าอ้อย อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

วันที่ 31 ก.ค.63 ผู้ประเมินลงพื้นแหล่งฟอสซิลที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยาแหล่งเขาน้อยและถ้ำอุไรทองและ ชมนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรต่างๆ  และกิจกรรมของเด็กนักเรียนที่มีส่วนร่วมกับอุทยานธรณีโลกสตูล ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา   ช่วงบ่ายเดินทางไปยังอุทยานเภตรา อ.ละงู จ.สตูล

วันที่ 1 ส.ค. 63  คณะกรรมการประเมินลงพื้นที่กลุ่มปันหยาบาติกและกลุ่มกาแฟนาข่าหนึ่งในเครือข่ายอุทยานธรณีสตูลที่ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมกับอุทยานธรณีทำให้รายได้เพิ่มขึ้นและมีชีวิตที่ดีและคณะกรรมการประเมิน Geopark ระดับประเทศ ร่วมอภิปรายสรุปการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินซ้ำจาก UNESCO ของอุทยานธรณีโลกสตูล โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณีและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชนร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

ที่มา: http://www.satun-geopark.com/2020/08/20/การประเมิน-geopark-ระดับประเทศ