กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

วิสัยทัศน์กลุ่ม

“ชุมชนท่องเที่ยวเส้นทางอุทยานธรณีฯ สู่วิถีการเรียนรู้อนุรักษ์ ตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม

 1. สร้างรายได้และสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมและเป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆให้กับชุมชน
 3. สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชน
 4. สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนชุมชน
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา
 6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวทางของอุทยานธรณีโลกสตูล Satun UNESCO Global Geopark 

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลทุ่งหว้า มีสมาชิกอันประกอบด้วยกลุ่มด้านบริการ อาหาร ของฝาก และที่พัก ได้แก่

 1. วิสาหกิจชุมชน ทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน
 2. วิสาหกิจชุมชน พริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป
 3. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มของฝากจุดชมวิวท่าอ้อย
 4. วิสาหกิจชุมชน สวนควนข้อง หม้อข้าวหม้อแกงลิง
 5. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพายเรือถ้ำเล สเตโกดอน
 6. วิสาหกิจชุมชน ลูกประคบสมุนไพรกมลทิพย์
 7. วิสาหกิจชุมชน รองเท้านารีออร์คิดฟาร์ม
 8. กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านท่าอ้อย
 9. วิสาหกิจชุมชน ฉิม (ฉิม เมล่อน)
 10. วิสาหกิจชุมชน บ้านสวนองุ่นสุวรรณา