พริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป

“เป็นผู้ผลิตและส่งออกขนมพริกไทยที่มีคุณภาพ อร่อย และมีผลิตภัณฑ์สวยงาม ชวนซื้อ เป็นของฝากของชุมชนและจังหวัด”

วิสาหกิจชุมชนพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป
ทะเบียน: 5-91-06-01/1-0041
ที่อยู่: 118 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โทรศัพท์: 091-024-0988
Email: tipong.siripong2515@gmail.com
Facebook: พริกไทยสุไหงอุเป

ต้นปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคาไม่ดี ชุมชนจึงต้องคิดทบทวนหาอาชีพทางเลือก โดยได้พิจารณาถึงจุดแข็งจุดอ่อนของชุมชนเอง 

ภาพในวัยเด็กที่เคยวิ่งเล่นซุกซนในสวนพริกไทยของพ่อ ภาพที่เหล่าน้องพี่ ๆ ใช้สายยางฉีดรดน้ำต้นพริกไทย ภาพที่ทุกคนช่วยกันปีนบันไดเก็บพริกไทย ได้เกิดขึ้นในความคิด ประกอบกับเรื่องราวจากบันทึกจดหมายเหตุต่าง ๆ เกี่ยวกับ พริกไทยสุไหงอุเป ที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดให้แก่เมืองสุไหงอุเป ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และหันมาให้ความสนใจในพริกไทยเพิ่มมากขึ้น

จากการปรึกษาหารือในชุมชน ซึ่งแต่เดิมก็ปลูกต้นพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเปอยู่ในละแวกบ้าน แม้ปัจจุบันเหลืออยู่น้อยมาก เพราะคนรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้จัก จึงน่าจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนจึงสรุปร่วมกันที่จะปลูกพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป และได้จัดตั้ง “กลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป”

กลุ่มฯ ได้พยายามอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาการปลูกพริกไทยดั้งเดิมคงไว้ให้มากที่สุด เช่น การปลูกแบบดั่งเดิมในพื้นถิ่นโดยใช้ค้างลิง ใส่ปุ๋ยหมัก การหมักพริกไทย การตากแห้ง

สวนพริกไทยสุไหงอุเป
สวนพริกไทยสุไหงอุเป

สมาชิกเริ่มแรกมี 7 คน เป็นเครือญาติพี่น้องกัน เริ่มปลูกพริกไทยโดยใช้ต้นพันธุ์ดั้งเดิมของพ่อ และหาเพิ่มเติมในละแวกบ้าน ได้ 20 ต้น เมื่อเดือนตุลาคม 2557

ประมาณปลายปี 2561 วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้เข้ามาเยี่ยมชมและจัดการความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริกไทยเป็น ขนมพริกไทยสุไหงอุเป ขนมเต้าส้อ ไส้พริกไทยสุไหงอุเป

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 25 คน และได้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป”

สินค้าและบริการ

ทางกลุ่มมีขนมที่มี พริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป เป็นส่วนผสมหลัก เช่น คุกกี้พริกไทย หรือ ขนมพริกไทย เต้าส้อ และขนมเปี๊ยะทอด มีพริกไทยเป็นส่วนผสมของไส้ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมฉลากมีรายละเอียดของสินค้าชัดเจน

พริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป จะมีรสชาติที่เข้มข้น จัดจ้าน หอม ไม่เหมือนพริกไทยทั่วไป ทำให้ขนมมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น

พริกไทยสุไหงอุเปเม็ด
คุกกี้พริกไทยสุไหงอุเป
คุกกี้พริกไทยสุไหงอุเป
ขนมเต้าส้อ ไส้พริกไทยสุไหงอุเป
ขนมเต้าส้อ ไส้พริกไทยสุไหงอุเป